KOHALIKUD REEGLID OTEPÄÄ GOLFIVÄLJAKUL

1) Aut (reegel 18.2)
Aut on tähistatud valgete vaiadega radadel 1, 3, 5, 9, 14, 17, 18. Audi piirserva määratleb maapinnal vaiade väljakupoolsete külgede vahel kulgev joon ja vaiad ise on audis.

18.raja fairway on 10 raja suhtes aut kogu ulatuses.

2) Trahvialad (reegel 17)
Trahvialad on määratletud kas punaste või kollaste vaiadega. Trahviala piirserva määratleb maapinnal vaiade väljakupoolsete külgede vahel kulgev joon ja ulatub ka trahviala mistahes osa kohale.
Kui pall viimati ületas punase karistusala piirserva radadel 1, 4, 8, 9, siis on võimalik võtta täiendava vabastusena (lisades ühe karistuslöögi) külgvabastuse punase trahviala vastaskaldalt sellisest kohast, mis jääb lipuaugust sama kaugele, kui palli sisenemiskoht (kohaliku reegli näidis B-2). Radade 7, 16 ja 17 trahvialadest on täiendava vabastusena (lisades ühe trahvilöögi) võimalik kukutada pall kukutamisalasse, mis on märgistatud DROP ZONE või DZ. Kukutamisala on vabastuse ala vastavalt reeglile 14.3.

3) Varupalli mängimine trahvialas asuva palli korral. 

Kui mängija ei tea, kas tema pall asub 9 raja trahvialas, siis võib ta mängida varupalli modifitseeritud reegli 18.3. alusel järgnevalt:
Mängija võib varupalli mängimiseks kasutada trahv-ja-korduslöök vabastuse võimalust (reegel 17.1.d(1)), lipu-joonel-tagasi vabastuse võimalust (reegel 17.1.d(2)) või külgvabastuse võimalust punase trahviala vastaskaldalt (reegel 17.1d(3)). Kui kukutamisala (kohaliku reegli näidis E-1) on üheks võimalikuks valikuks selles trahvialas, siis võib mängija kasutada ka seda võimalust.
Kui mängija on selle reegli alusel varupalli mänginud, siis ta ei saa kasutada võimalikke järgnevaid reegli 17.1. kohaseid võimalusi, mis kehtivad algse palli kohta.
Otsustamaks, millal varupall muutub mängus palliks või millal varupall hüljatakse, tegutsetakse reeglite 18.3c(2) ja 18.3c(3) alusel välja arvatud järgneval juhul:
Kui algne pall leitakse kolmeminutilise otsimise aja jooksul – mängija võib valida, kas:
-mängida edasi algset palli, mis asub trahvialas (sel juhul varupalli ei mängita). Need löögid, mis tehti varupalliga enne selle hülgamist (seal hulgas varupalliga tehtud löögid ja saadud trahvilöögid varupalli mängides) ei lähe arvesse,
või mängida edasi varupalli (siis algset palli ei mängita).
Kui algset palli ei leita kolmeminutilise otsimise aja jooksul või kui on teada või põhimõtteliselt kindel,
et pall asub trahvialas – muutub varupall mängus palliks.

4) Eelismängupaigad

Eelismängupaiga reegel ei rakendu.

5) Ebaharilikud pinnasetingimused (s.h. teisaldamatud takistused) (reegel 16)

Remondialad on määratletud siniste vaiadega või valge (sinise) joonega. Bunkrite alad, kus vesi on liiva minema uhtunud, on remondialad.

Kõik sprinklerid, kaugusmärgid, paviljonid, „next tee“ märgised, tarad jm. on teisaldamatud

takistused. 

9 raja kivimüür on väljaku lahutamatu osa.

Trahvialades asuvad oksahunnikud on väljaku lahutamatu osa.

6) Kukutamisalad

Lisavabastusena remondialast rajal 16 võib mängija kukutada palli kukutamisalasse, mis on märgistatud DROP ZONE või DZ. Kukutamisala on vabastuse ala (reegel 14.3).ext tee“ märgised, tarad jm. on teisaldamatud takistused. 9 raja kivimüür on väljaku lahutamatu osa. Trahvialades asuvad oksahunnikud on väljaku lahutamatu osa.

 

7) Looma poolt tekitatud kahjustus

Edenemisalal loomade poolt tekitatud kahjustus on remondiala ja sealt võib võtta vabastuse reegli 16.1b alusel.
Vabastust ei saa, kui antud kahjustus takistab ainult mängija löögiasendit.

8) Kõik teed ja rajad on takistused
Kõik väljakul asuvad teed ja rajad, isegi kui nad pole kaetud tehisliku materjaliga, on takistused ja nendest võib võtta vabastuse reegli 16.1 alusel. Täiendava vabastuse võimalusena võib 7 rajal kukutada palli lähimasse kukutamisalasse.

9) Betoonist kuivatuskanalid
Kuivatuskanalid, mis on tehislikest materjalidest ja paigaldatud teede äärde, on teisaldamatud takistused edenemisalal ja käsitletakse tee osana ning nendest saab võtta vabastuse reegli 16.1b alusel. Täiendava võimalusena võib kasutada kukutamisala, kui see asub läheduses. Karistus kohaliku reegli rikkumise eest – vaata reegel 4.3.

10) Mängimise katkestamise ja jätkumise reeglid
Kui Komitee kuulutab välja kohese mängu peatamise saabuva ohu korral, siis peavad kõik mängijad koheselt mängimise lõpetama ja mängijal on keelatud sooritada järgmist lööki enne, kui komitee jätkab mängu. Ohu korral antakse mängijatele märku pasunaga ÜHE PIKA heliga. Kõikide teiste katkestuse puhul kolme lühikese heliga. Mängu jätkamisest antakse mõlemal juhul märku KAHE JÄRJESTIKUSE heliga. Karistus kohaliku reegli rikkumise eest: Mängija saab üldise karistuse iga raja kohta, millal ta reeglit rikub. Kui rikkumine leiab aset kahe raja mängimise vahel, siis see rakendub järgmisel rajal.

Kui Sul tekkis küsimusi kohalike reeglite kohta, siis palun esita need Otepää Golf & Country Club Reeglite Komiteele e-posti teel REEGLID@OTEPAAGOLF.COM


Head mängu!Octoberfest