OTEPÄÄ GOLFIKESKUSE PRIVAATSUSTINGIMUSED

Siit leiad kogu informatsiooni Otepää  Golfi andmetöötluse põhimõtete kohta. Meie eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks


1. MÕISTED

1.1 Mõisteid kasutatakse nagu need on defineeritud Üldtingimustes. Isikuandmete valdkonna mõisteid kasutatakse Privaatsustingimustes nende isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) määratletud tähendustega ning siinkohal defineerime vaid Meie jaoks relevantsed.

1.2 Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Meil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada, s.h. Külastaja, Mängija, Kliendi esindaja jne. 

1.3 Privaatsustingimused on käesolev tekst Meie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.

1.4 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Meie Teenuseid, s.h. Mängija ja Külastaja.

1.5 Leping on Meie ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping, s.h. Üldtingimused ja muud kohalduvad korrad ja poliitikad. 

1.6 Veebisait on eelkõige Meie veebisait https://www.otepaagolf.com/, samuti meie sotsiaalmeedia leheküljed (näiteks Facebook, LinkedIn), mobiilirakendused.

1.7 Külastaja on isik, kes kasutab Golfikeskust või Veebisaite. 

1.8 Teenused on igasugused Meie pakutavad teenused ja tooted.

1.9 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebisaidil Külastaja seadmesse.


2. ÜLDSÄTTED

2.1 Me oleme juriidilised isikud Proformest OÜ, spordiväljaku ja e-poe operaator SA Lõuna-Eesti Golf ning Saga Golf AS, kontakt: info@otepaagolf.com, kes töötleme Sinu isikuandmeid vastutavate töötlejatena.

2.2 Privaatsustingimused on Meie ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.

2.3 Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Meie töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Meie valduses olevate isikuandmetega. 


3. PÕHIMÕTTED

3.1 Meie eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast. Meie kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirand, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse. 


4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1 Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid: 

(1) Andmesubjekti poolt Meile avaldatud isikuandmed;

(2) Andmesubjekti ja Meie tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed; 

(3) Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

(4) Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt konto, broneerimissüsteem, GolfBox);

(5) Veebisaidi ja Otepää Golfi külastamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt Võistlustel tehtud fotod, golfimänguga seotud andmed (klubiline kuuluvus, HCP, võistlustulemused, golfiringide tulemused, tii-ajad), treeningutel, võistlustel ja treeningprogrammides osalemisega seotud andmed);

(6) Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;

(7) Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu). 5. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Seadusest tulenevate isikuandmete töötlemise alustena kasutame järgmiseid nimetatud aluseid:

5.1 Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Andmesubjekt annab meile nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebisaidil või broneerimissüsteemis. Andmesubjekti on teavitatud, et ta võib alati nõusoleku tagasi võtta. 

5.2 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võime töödelda isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel: 

(1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine Andmesubjekti taotlusel;

(2) Kliendi ja/või Külastaja identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus, nt e-poes andmete esitamine;

(3) Kliendi ja/või Külastaja ees võetud kohustuste täitmine Teenuste osutamise osas, nt Isikuandmete edastamine tellimuste töötlemiseks ning kauba ostjast andmesubjektile või tema taotlusel kolmandale isikule saatmiseks; samuti veoteenust ja/või postiteenust pakkuvale ettevõttele isikuandmete edastamiseks selleks, et kohale toimetada kaupa;

(4) Kliendiga ja/või Külastaja suhtlemine; 

(5) Kliendi maksekohustuse täitmise korraldamine ja tagamine, s.h. makseteenuse korraldamisel, järelmaksutaotluse esitamisel ja käitlemisel;

(6) nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

5.3 Õigustatud huvi tähendab Meie huvi enda ettevõtte majandamiseks või juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seejuures ei tohi isikuandmete töötlemine ülemäära kahjustada Sinu õigusi. Töötleme Sinu isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

(1) Broneerimissüsteemi ja HCP-pidamiseks. Võime kasutada andmeid golfi mängimise võimaldamiseks, võistluste ja treeningute korraldamiseks ja HCP-pidamiseks.  

(2) usaldusliku kasutajakogemuse tagamiseks, mis hõlmab isikuandmete töötlemist, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks, rahapesu või terrorismivastase võitluse nõuete täitmiseks või pettuste vältimiseks;

(3) Külastajate baasi haldamiseks ja analüüsimiseks, et parandada Teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

(4) Veebisaidi, Meie sotsiaalmeedia lehekülgede, mobiilirakenduste ja muude kanalite ja Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed Külastajate ja Klientide kohta. Kasutame kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, nende kanalite töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

(5) kampaaniate korraldamiseks, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks;

(6) salvestuste tegemiseks. Võime salvestada nii Golfikeskuses (nt videosalvestused territooriumil) kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis oleme teinud ning vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

(7) võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega, roppuste ja vihakõne, propaganda ja ebatõese informatsiooniga võitlemiseks ning Veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

(8) võime jagada isikuandmeid, kui teeme äritehingut või peame läbirääkimisi äritehingu üle, mis hõlmab kogu meie äri või vara müümist või üleandmist. Need tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemist, finantseerimist, omandamist või pankrotitehingut või menetlust;

(9) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.4 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5.5 Uus eesmärk. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Võtame selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

(2) isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Meie vahelist seost;

(3) isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;

(4) kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;

(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine.

5.6 Töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Lepingu sõlmimise (ja täitmise) ja õigustatud huvi alusel hõlmab Meile töötajate ja tööle kandideerija isikuandmete töötlus järgnevat: 

(1) Töötaja isikuandmete töötlust vastavalt sellele, mida nõuab seadus ja mis on vajalik töölepingu täitmiseks Meie ja töötaja poolt. Sealhulgas täitab iga töötaja käesolevates privaatsustingimustes nimetatud põhimõtteid andmesubjektide andmete töötlusel. 

(2) tööle kandideerija poolt Meile töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete töötlust ning riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud isikuandmete töötlust.  Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiame töölepingu sõlmiseks kogutud isikuandmeid alles aasta aega selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. 


6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1 Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja sel eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid. 

6.2 Eelkõige on sellisteks kolmandateks isikuteks broneerimissüsteemi haldajad; võistluste korraldajad, HCP-pidamisega seotud isikud ja rakendused (GolfBox, Eesti Golfi Liit), kes võivad olla ise vastutavateks töötlejateks või volitatud töötlejateks. Kolmas isik vastutava töötlejana tähendab, et kõik isikuandmed kogutakse ja töödeldaks vastutava töötleja poolt või juhiste järgi ning Meie töötleme isikuandmeid vaid vastavalt vastutava töötleja juhistele ja korraldustele. 

6.3 Sellisteks kolmandateks isikuteks on ka arenduspartnerid, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad tingimusel, et:

(1) vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;

(2) isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Meie juhistele ning kehtiva Lepingu alusel.

6.4 Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu, siis vaid järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).


7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1 Säilitame isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Meie poolt selleks kehtestatud korrale.

7.2 Oleme kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid, kuidas tagada isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. 

7.3 Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi üleriigilise meedia).


8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1 Meie ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.  

8.2 Juhul kui saame teada, et oleme kogunud isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta ilma lapsevanema või eestkostja nõusolekuta, teeme endast parima selliste isikuandmete töötlemise lõpetamiseks või eestkostjalt või vanemalt heakskiidu saamiseks. 9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1 Nõusolekuga seonduvad õigused:

(1) Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Meile oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta eelneva töötluse seaduslikkust. Meile antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta pöördudes Meie poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 13.   

9.2 Isikuandmete töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

(1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta. 

(2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale. 

(3) Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik ebaõigeid andmed parandada pöördudes Meie poole. 

(4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel. 

(5) Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või ajutiselt kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. 

(6) Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud. 

(7) Õigused seoses automatiseeritud töötlusega tähendavad, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. 

(8) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;

(9) Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju. 


10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1 Õiguste teostamine. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Meie poole punktis 13 toodud kontaktandmetel.

10.2 Kaebuste esitamine. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/ .11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1 Võime koguda Veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda. 

11.2 Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

11.3 Kasutame sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Meie partnerite veebisaidid, mis on seotud Meie Veebisaidiga. Nende Küpsiste tekkimist Meie ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. 

11.4 Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebisaidil, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide, näiteks: All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida kasutab; Your Online Choices; About Ads; Network Advertising,   (inglisekeelsed): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas isikuandmeid kasutatakse.


12. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

12.1 Meie andmekaitseliste kohustuste parima täitmise osas on kontaktisikuks Kristi Laur, kellega on võimalik võtta ühendust e-posti aadressil info@otepaagolf.com.


13. MUUD TINGIMUSED 

13.1 Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitame Andmesubjekte Meie Veebilehel, Golfikeskuses, e-posti teel või muul viisil.

13.2 Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine: 

Avaldamine Kehtima hakkamine Peamised muudatused

05.06.2020 05.06.2020 Algtekst

03.02.2021 01.03.2021 Muudatused seoses teeuste ja toodete müügitegevustega