GOLFIKESKUSE ÜLDTINGIMUSED

1. Üldtingimused
1.1. Otepää Golf on kehtestanud käesolevad põhimõtted ja reeglid, mis on kohustuslikud kõigile Otepää golfikeskuse külastajatele ning kehtivad ühtsetel alustel kõigile alates hetkest, mil külastaja siseneb Golfikeskusesse.
1.2. Külastaja ja Mängija ning Otepää Golf õigussuhet reguleerivad Üldtingimused ning seotud dokumendid: „Etikett ja mängutempo“, „Privaatsustingimused“ ja mistahes korrad, korraldused (nt väljakul liikumise juhised) või lepingud Otepää Golfi ja Mängija vahel (nt mänguõiguse soetamise leping). Vaidluse korral kohaldatakse Eesti õigust ning vaidlus lahendatakse Tartu Maakohtus.
1.3. Otepää Golf võib muuta üldtingimusi vastavalt vajadusele tagades piisava mängijate ja külaliste teavituse läbi veebilehe või Golfikeskuses.

 

2. Mõisted

2.1. Külastaja – iga isik, kes siseneb Otepää Golfikeskusesse, s.h. mängija
2.2. Mängija – isik, kes on omandanud õiguse minna Otepää Golfikeskuses asuvatele
golfiradadele mängima;
2.3. Otepää Golf – juriidilised isikud Proformest OÜ, Otepää Golf & Country Club ja spordiväljaku operaator SA
Lõuna-Eesti Golf, kontakt: info@otepaagolf.com.
2.4. Golfikeskus – on rajatised, hooned, ja muu, mis on vajalik golfimängimise
võimaldamiseks ja asuvad territooriumil, mida haldab Otepää Golf ning mida
võivad kasutada teised isikud, nt restoranipidaja, klubimaja haldaja.
2.5. Golfiväljak – golfi mängimiseks mõeldud 18-rajaline väljak
2.6. Veebileht – Otepää Golfi hallatav koduleht http://www.otepaagolf.com/et ning sotsiaalmeedia kanalid (nt Facebook).

 

3. Külastaja õigused ja kohustused

3.1. Alates Golfikeskusesse sisenemist kohustub külastaja juhinduma Golfikeskuse territooriumile paigutatud infosiltidest ja viitadest ning hoiduma kõndimisest selleks mitteettenähtud kohtades (sh nt otsides lühimat teed tiialadele või muul eesmärgil valitud sihtkohani üle murualade, kus ei ole selgelt ja arusaadavalt käru, golfiauto või muul arusaadaval viisil inimeste liikumiseks rajatud teed või selgelt liikluseks tähistatud alasid).
3.2. Külastaja suhtub Golfikeskuse varasse, kaasa arvatud kõik niidetud ja hooldatud alad nagu löögikohad, fairway’d, griinid jms, heaperemehelikult. Seejuures tuleb meeles pidada, et ka kõik külastaja silmapiiril olev looduslik koosseis kuulub Golfikeskuse territooriumi hulka;
3.3. Külastaja juhindub väljakul põhimõttest, et igal Golfikeskuse poolt selleks volitatud isikul on õigus eemaldada Golfikeskuse territooriumilt Üldtingimusi rikkuv, ebakaines olekus, väljaku reegleid või golfietiketti rikkuvad isikud; 

3.4. Külastaja austab põhimõtet, et Golfikeskuse territooriumil on golfi õpetamise, reklaami tegemise ja paigaldamise ning kaupade müügi õigus vaid lepingulistel koostööpartneritel kokkuleppel Golfikeskusega. Ühelgi teisel isikul ei ole õigust paigaldada ükskõik millise sisuga reklaami ega tegeleda müügitegevusega Golfikeskuse territooriumil.
3.5. Käituma Golfikeskuses mõislikult ja suhtuma viisakalt Golfikeskusesse tervikuna ning kõigisse Golfikeskuse töötajatesse, sh kõigisse muudesse isikutesse, kelle kohta on teada või võib mõislikult eeldada, et nad tegutsevad Golfikeskuse ülesandel või huvides. Golfikeskuse või selle töötaja töö häirimine, solvamine, mõnitamine, laimamine, või mistahes muu ebaviisakas käitumine (sh nt valeinfo levitamine, nende korraldatava ürituse boikoteerimine või selleks üleskutsumine, jmt) loetakse jämedaks rikkumiseks.

 

 

4. Mängija õigused ja kohustused
4.1. Enne mängu:
a) Enne mänguringile minekut ja inventari laenutamist tasub mängija hooajalise mänguõiguse paketi või greenfee eest kassasse või pangaülekande teel.
b)Mängija registreerib isiklikult oma mänguringi caddiemasteris hiljemalt 20 minutit enne stardiaega ja stardiajast kinni pidama. Kui mängijal pole võimalik broneeritud stardiaega kasutada, on ta kohustatud caddiemasterit loobumisest võimalikult aegsasti teavitama. Mänguaja eelnev broneering ei vabasta caddiemasteris mängija isiklikust ja kellaajalisest kohaloleku registreerimisest;
4.2. Mängu ajal:
a) Mängija asetab tii-alal katki löödud tiid selleks ettenähtud urni. Väljakul on lubatud kasutada puidust ja muudest looduslikest materjalidest tehtud tiisid. Soovitatav on kasutada nn bio-tiisid. Plastiktiide kasutamine on keelatud, sest need lõhuvad väljaku tehnikat;
b) Mängija parandab rajal kõik löögijäljed (sh palli maandumisjäljed griinil), va tii- alalt löödud divotid, mida ei parandata. Tiialadel tuleb divoti koht puistata üle seemneseguga (seemnesegu olemasolul tiialal);
c) Mängija rehitseb bunkri pärast lööki ning asetama reha bunkrisse paralleelselt mängusuunaga selliselt, et reha ots ei jää bunkrist välja;
d) Mängija väldib harjutuslöökide tegemisel murukamara vigastamist;
e) Mängija veendub, et löögi sooritamise hetkeks on ees liikuv grupp jõudnud mängija löögiulatusest välja;
f) Mängija annab alati väljakutöölistele/greenkeeper’itele eelisõiguse oma töö rajal lõpetada. Greenkeeper annab mängijale esimesel võimalusel märku mängu jätkamiseks;

g) Mängija mängib golfiradasid alati ainult ühes suunas alustades tiiboksist ja liikudes griinile ja mängija mängib radasid alati numbrilises järjekorras. Kui mängija otsustab oma mängu lühendada, siis võib ta tungival vajadusel mängu katkestada ja väljakult lahkuda. Kuid seda võib teha väljaku mängimise suunas väljakut läbivaid teid kasutades. Mängija ei tohi väljakul liikuda vastupidises suunas. Teiste mängijate häirimise ohu või vaidluse tekkimisel on alati eesõigus radadel mängivatel mängijatel;
h) Järgima väljaku kasutamise reegleid ja paigaldatud keelumärke, sinna paigaldatud kärude ja golfiautodele mõeldud liikumise suunamärke. Käru või golfiautoga ei tohi siseneda alasse, mille ette liikumise suunamärk on paigaldatud.
i) Käituma väljakul kooskõlas Golfikeskuse korrale: „Etikett ja mängutempo“, s.h. riietuma väljakul vastavalt golfietiketile. T-särk, rannariided, teksad, dressid, rannajalanõud, kontsadega või metallnaeltega jalanõud (nt metallist spike’idega golfikingad) ja rebenenud kehakatted ei ole väljakul lubatud.
j) Mitte võtma väljakule kaasa koduloomi, kes segavad teisi mängijaid. Koduloomad on Golfikeskuses lubatud ainult rihma otsas ja suukorviga;
k) Alates 1.1.2021 on keelatud Golfikeskuse territooriumil sõita bensiinimootori jõul liikuva golfiautoga.
4.3. Mängu lõppedes:

a) Mängija viib golfikäru ja harjutuspallide korvi pärast mängu lõpetamist selleks ettenähtud kohale klubihoone kõrval või parklas;
b)Mängija tagastab mistahes laenutatud (sh tasuta) või renditud või muul viisil mängija kasutusse antud Golfikeskuse vara samas olukorras nagu ta vara laenutas, arvestades selle normaalset kulumist.

5. Otepää Golfikeskuse õigused ja kohustused
5.1. Golfikeskusel ja selle töötajatel on õigus nõuda, et mängija ja külaline ei:
a)ei rikuks Üldtingimusi või muid selles viidatud dokumente, s.h „Etikett ja mängutempo“;
b)ei segaks või häiriks Golfikeskuse mängijaid ja külastajaid, Golfikeskuse töötajaid või koostööpartnereid tööülesannete täitmisel;
c) ei tekitaks oma tegevusega Golfikeskusele majanduslikku kahju;
d) ei laimaks ega halvustaks Golfikeskust, selle töötajaid või koostööpartnereid;
5.2. Otepää Golfil on õigus antud reeglites sätestamata rikkumisi käsitleda antud reeglites ja ametlikes nii rahvusvaheliselt kehtivates golfireeglites sätestatud põhimõtete kui ka kehtiva seadusandluse alusel, kui rikkumised kahjustavad emotsionaalseid ja materiaalseid väärtusi, mis on golfikeskusele olulised ja nende väärtuste kahjustamine on tõendatud vähemalt tunnistajate ütlustega või golfikeskuse töötajate poolt tuvastatu alusel.
5.3. Golfikeskusel on õigus punktis 5.1 nimetatud olukordades keelduda golfimängimise teenuse osutamisest isikutele ja määrata täiendavaid rahalisi leppetrahve vastavalt peatükis 6 sätestatule sõltumata asjaolust, kas vastav reegleid rikkunud isik on tasunud golfimängu eest (greenfee või mänguõigustasu).

6. Vastutus
6.1. Otepää Golfi esindajatel on kohustus jälgida Üldtingimuste täitmist. Üldtingimuste rikkujat teavitatakse suuliselt või kirjalikult tema rikkumisest ja nõutakse koheselt rikkumiste lõpetamist. Rikkumise mittelõpetamise või korduva rikkumise puhul ei pea Otepää Goli esindaja rakendama suulist või kirjalikku hoiatust, vaid võib rakendada punktis 6.2 sätestatud õiguskaitsevahendi teavitades sellest Külastajat või Mängijat.
6.2. Golfikeskusel on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid Üldtingimuste rikkumise korral, samuti Golfikeskuse vara lõhkumise ja tagastamata jätmise korral järgmistel juhtudel ja viisil:
a)Golfiautoga või muu liikuriga väljaku lõhkumine, kaasa arvatud muuladne spordirajatisele või inventarile tekitatud mehaaniline vigastus: leppetrahv 320 kuni 2000 €;
b) Golfiauto lõhkumine: leppetrahv 320 kuni 1000 €;
c) Range’i pallide omastamine ja/või nendega mängimine mujal kui range’il (nt golfiradadel, harjutusgriinidel, vm): mängukeeld Otepää golfikeskuses ja leppetrahv 320 kuni 1000 €;
d) Ilma tiiaja registreerimiseta mängimine –leppetrahv kuni 300 €;
e) Ilma mängimise õiguseta Golfiväljakul mängimine – leppetrahvina kolmekordne greenfee;
f) Mängija või Külastaja poolt Üldtingimustes (eelkõige peatükkides 3 kuni 5) sätestatud käitumise ja etiketireeglite rikkumise korral ning käesoleva punki alapunktides a-e nimetatud leppetrahvi määramisel täiendava õiguskaitsevahendina – mängimise ja/või Golfikeskuse külastamise keelamine;
6.3. Leppetrahv või kahjuhüvitis kuulub tasumisele 21 päeva jooksul alates sellise nõude teatavakstegemisest mängijale või külastajale. Muud õiguskaitsevahendid (mängimise keeld, külastamise keeld) rakenduvad alates nende teatavaks tegemisest. Mängimise ja külastamise keelu osas on rikkujal õigus taotleda selle peatamist või lõpetamist Otepää Golf juhatuselt (nt viibimise keelu peatamine üldkoosolekul osalemiseks klubihoones).
6.4. Leppetrahvi mittetasumisel võib Otepää Golf loovutada nõue sissenõudmiseks kolmandale isikule vastavalt Golfikeskuse privaatsustingimusteles

Otepää Golfikeskus